Οικονομία και Χρήμα > Economy and Money [EL > EN]

nickel

Administrator
Staff member
διαφυγόντες δασμοί και φόροι = unpaid duties and taxes (on smuggled goods)
 
Μερίδα επενδυτή (Κάθε επενδυτής πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ προκειμένου να αγοράζει και να πωλεί αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ. )
= Investor's Share ( Every Investor should own an Investor Share and a Securities Account in DSS in order to buy or sell securities of companies listed on the ATHEX. )

Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Αξιών) = DSS (Dematerialized Securities System)
 

Zazula

Administrator
Staff member
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος = electronic money institution (EMI)
Οδηγία 2000/46/ΕΚ: EL, EN
 
[EN > EL > FR]
clawback => ανάκτηση κεφαλαίων => récupération
πχ
clawback mechanism => μηχανισμός ανάκτησης κεφαλαίων => mécanisme de récupération
clawback clause => ρήτρα ανάκτησης κεφαλαίων => clause de récupération
Βλ. Επίσημη εφημερίδα
 
Top