Μικρό γλωσσάρι μαθηματικών όρων (EN > EL)

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Το γλωσσάρι αυτό μας το παραχώρησαν από το μεταφραστικό τμήμα των εκδόσεων Κλειδάριθμος. Δεν είναι ούτε πλήρες, ούτε αλάνθαστο, γι' αυτό και είναι ευπρόσδεκτη (από τον εκδοτικό οίκο και από τη Λεξιλογία) κάθε υπόδειξη και κάθε προσθήκη. Παρακαλούμε να προσθέσετε τις ενστάσεις, παρατηρήσεις κλπ σχόλιά σας από εδώ και κάτω.

Θα βρείτε τα λήμματα σε αλφαβητική σειρά στα επόμενα ποστ, ως εξής (πατήστε στην ένδειξη από για να μεταφερθείτε στο νήμα που σας ενδιαφέρει):

από abscissa έως average rate of change
από back substitution έως Briggsian system of logarithms
από calculus έως cycling (of lists)
από de Moivre's theorem έως duplication formula
από eccentricity έως extremes
από face έως fundamental theorem of calculus
από gallon έως hypergeometric series
από idempotent matrix έως iterative methods
από Jacobi's elliptic function έως lower bound
από major axis έως null space
από octan έως overlapping events
από Pappus' theorem έως pure imaginary complex number
από quadrant έως root test
από saddle-shaped έως synthetic proof
από tabular method έως turning point
από unbound έως zero vector

Υπάρχει επίσης ένα μικρό παράρτημα με την απόδοση των ονομάτων των μαθηματικών που θα συναντήσετε στο γλωσσάρι.
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
a

abscissa | τετμημένη
absolute | απόλυτος
absolute convergence | απόλυτη σύγκλιση
absolute extrema | ολικά ακρότατα ( σπαν. : απόλυτα ακρότατα)
absolute maximum or minimum | ολικό μέγιστο ή ελάχιστο ( σπαν. : απόλυτο μέγιστο ή ελάχιστο)
absolute value | απόλυτη τιμή
accuracy | μαθηματική ακρίβεια ( ορισμός : αριθμός ψηφίων στα δεξιά της υποδιαστολής)
algebraic cofactor | αλγεβρικό συμπλήρωμα
algebraic function | αλγεβρική συνάρτηση
alternating positive and negative | αλληλοδιάδοχα θετικοί και αρνητικοί
an angle inscribed in a semicircle | γωνία εγγεγεγραμμένη σε ημικύκλιο
analytic function | αναλυτική συνάρτηση
analytic proof | αναλυτική απόδειξη
angle | γωνία
angle measure | μονάδα μέτρησης γωνίας
angle of inclination | γωνία κλίσης
animation | κινούμενες εικόνες
antiderivative | αντιπαράγωγος, ( σπαν. : αόριστο ολοκλήρωμα, παράγουσα, αρχική συνάρτηση)
antilogarithm | αντιλογάριθμος
approximate integration | προσεγγιστική ολοκλήρωση
approximateion prιnciple | προσεγγιστική αρχή
approximation | προσέγγιση ( σπαν. : κατά προσέγιση υπολογισμός)
approximation by differentials | προσέγγιση μέσω διαφορικών
arbitrarily close | οσοδήποτε κοντά
arc length | μήκος τόξου
arc-cosecant | αντισυντέμνουσα
arc-cosine | αντισυνημίτονο
arc-cotangent | αντισυνεφαπτομένη
arc-secant | αντιτέμνουσα
arc-tangent | αντεφαπτομένη
argument | όρισμα, συλλογισμός, επιχείρημα
arithmetic mean | αριθμητικός μέσος
arithmetic sequence | αριθμητική πρόοδος
arranged in order of descending powers of x | διατεταγμένοι σε φθίνουσα σειρά δυνάμεων του x
array | σειρά
ars-sine | ανθημίτονο
as a fraction | εκφρασμένο σε μορφή κλάσματος
asscociativity | προσεταιριστικότητα
assignment | ανάθεση
associatative property | προσεταιριστική ιδιότητα
assume the value | παίρνω την τιμή
assumption | υπόθεση, παραδοχή
asymptote | ασύμπτωτη
asymptotic expansion | ασυμπτωτικό ανάπτυγμα
asymptotic series | ασυμπτωτική σειρά
augmented matrix | επαυξημένη μήτρα
average rate of change | μέσος ρυθμός μεταβολής
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
b

back substitution | προς τα πίσω αντικατάσταση
basic theorems | βασικά θεωρήματα
Bernouli's inequality | Ανισότητα του Bernoulli
Bessel's functions | Συναρτήσεις του Bessel
best buy | καλύτερη τιμή αγοράς
beta function | συνάρτηση βήτα
binomial coefficient | διωνυμικός συντελεστής
binomial expansion | διωνυμικό ανάπτυγμα
binomial probability | διωνυμική πιθανότητα
binomial theorem | θεώρημα του διώνυμου
binormal | δεύτερη κάθετος ( θέμα : Παραγώγιση /Ολοκλήρωση διανυσμάτων)
bionomial formula | Τύπος του Διωνύμου
bionomial theorem | Θεώρημα του Διωνύμου
bisect | διχοτομώ
bisection | διχοτόμηση
Bolzano-Weierstrass theorem | Θεώρημα Bolzano-Weierstrass
Bonnet's mean value theorem | Θεώρημα της Μέσης Τιμής του Βonnet
boundary | σύνορο, φράγμα
boundary condition | συνοριακή συνθήκη
boundary point | συνοριακό σημείο
boundary to the left | αριστερό φράγμα
boundary to the right | δεξιό φράγμα
boundary-value problem | πρόβλημα συνοριακών τιμών
bounded function | φραγμένη συνάρτηση
bounded sequence | φραγμένη ακολουθία
bounded set | φραγμένο σύνολο
box | πλαίσιο
box product | μικτό γινόμενο διανυσμάτων
branch (of a function) | κλάδος (συνάρτησης)
branch line | γραμμή διακλάδωσης
Briggsian system of logarithms | Λογαριθμικό Σύστημα του Briggs ( ή δεκαδικό σύστημα)
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
c

calculus | λογισμός
calorie | θερμίδα ( μονάδα )
cancelation | απαλοιφή
carbon dating | χρονολόγηση άνθρακα
catenary curve | αλυσοειδής καμπύλη
Cauchy series | Ακολουθίες Cauchy
Cauchy-Riemann conditions | Συνθήκες των Cauchy-Riemann
Cauchy-Riemann equations | Εξισώσεις των Cauchy-Riemann
Cauchy's inequality | Ανισότητα του Cauchy
Cauchy's integral formulas | Ολοκληρωτικοί Τύποι του Cauchy
Cauchy's theorem | Θεώρημα του Cauchy
central angle | επίκεντρη γωνία
central conic section | κεντρική κωνική τομή
central parabola | κεντρική παραβολή
chain rule | κανόνας παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης, ( σπαν. : αλυσωτός κανόνας ή κανόνας της αλυσίδας)
characteristic | χαρακτηριστικό λογαρίθμου ( ορισμός : το ψηφίο που προηγείται της υποδιαστολής)
characteristic equation | χαρακτηριστική εξίσωση
characteristic equation (d.e.) | χαρακτηριστική εξίσωση
characteristic function | χαρακτηριστική συνάρτηση
circle of convergence | κύκλος σύγκλισης
circumscribed | περιγεγραμμένος
cissoid | κισσοειδές
closed curve | κλειστή καμπύλη
closed interval | κλειστό διάστημα
closed set | κλειστό σύνολο
closure | κλειστότητα ( θέμα : σύνολα)
coefficient matrix | μήτρα συντελεστών
cofactor | συμπαράγοντας, δευτερεύων παράγοντας
coinside | ταυτίζομαι
collinear | συγγραμμικός (για διανύσματα), συνευθειακός (για σημεία)
combination | συνδυασμός
combinatorial notation | συνδυαστική σημειογραφία
combinatorics | συνδυαστική ανάλυση
command | διαταγή
common difference | κοινή διαφορά (αριθμητικής προόδου) ή απλώς διαφορά
common logarithm | κοινός λογάριθμος
common ratio | κοινός λόγος (γεωμετρικής προόδου) ή απλώς λόγος
commutative property | αντιμεταθετική ιδιότητα
commutativity | αντιμεταθετικότητα
companion distributive law | συμπληρωματική επιμεριστική ιδιότητα
comparison test | Κριτήριο της Σύγκρισης
complementary function | συμπληρωματική συνάρτηση
completing the square | συμπλήρωση του τετραγώνου
completeness | πληρότητα (συνόλου)
complex function | μιγαδική συνάρτηση
complex number | μιγαδικός αριθμός
composite function | σύνθετη συνάρτηση
compound interest | ανατοκισμός
concatenate | συνενώνω
concave downward | στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ( ή κοίλη καμπύλη)
concave upward | στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ( ή κυρτή καμπύλη)
concavity | κυρτότητα
concept | έννοια, βασική αρχή
condition | συνθήκη, όρος
conditional convergence | σύγκλιση υπό συνθήκη
conditional equation | εξίσωση υπό συνθήκη
conditional probability | πιθανότητα υπό συνθήκη
congruent | ισόμοια
conic section | κωνική τομή
conjugate axis (hyperbola) | συζυγής άξονας (υπερβολής)
conjugate of a complex number | συζυγής ενός μιγαδικού αριθμού
connected set | συνεκτικό σύνολο ( ή συναφές σύνολο)
consistent equations | συνεπείς εξισώσεις ( ορισμός : εξισώσεις που έχουν ταυτόχρονες λύσεις)
constant | σταθερά
constant coefficients | σταθεροί συντελεστές
constant matrix | σταθερός πίνακας
constant of proportionality | σταθερά αναλογικότητας ( ή σταθερά μεταβολής)
constant term | σταθερός όρος
constants matrix | μήτρα σταθερών ( ή μητρώο σταθερών ή πίνακας σταθερών)
continuity | συνέχεια
continuous | συνεχής
continuous function | συνεχής συνάρτηση
continuous on a set | συνεχής σε ένα σύνολο
continuous on the right at α | συνεχής δεξιά στο α
continuously compounted interest | συνεχής ανατοκισμός
continuously differeniable function | συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση
contour | ισοσταθμική ( σπαν. : ισοϋψής, ή ισομετρική)
contour integration | ολοκλήρωση σε κλειστή καμπύλη
contour plot | υψομετρικό γράφημα
contradictory equations | αντιφατικές εξισώσεις
convergence | σύγκλιση
convergence criteria (series) | κριτήρια σύγκλισης (σειρών)
convergence criterion | Κριτήριο Σύγκλισης
convergence interval | διάστημα σύγκλισης
convergence radius | ακτίνα σύγκλισης
coordinate curve | συντεταγμένη καμπύλη
coordinate systems | σύστημα συντεταγμένων
coplanar | συνεπίπεδα
corner point | γωνιακό σημείο
corollary | συμπέρασμα ( ή λήμμα)
corresponding angles | αντίστοιχες γωνίες
cosecant | συντέμνουσα
cosine | συνημίτονο
cosine rule | Νόμος των Συνημιτόνων
cotangent | συνεφαπτομένη
countable set | αριθμήσιμο σύνολο
covertices | συνκορυφή
critical numbers | κρίσιμοι αριθμοί
critical point | κρίσιμο σημείο ( ή σημείο στάσης)
cross product | εξωτερικό γινόμενο ( ή διανυσματικό γινόμενο)
curl | στροβιλισμός
curvature | καμπυλότητα
curve | καμπύλη
curve rotation | περιστροφή καμπύλης
curve translation | μετάθεση καμπύλης
curvilinear | καμπυλόγραμμος
curvilinear coordinates | καμπυλόγραμμες συντεταγμένες
cusp | σημείο ανάκαμψης (καμπύλης)
cycle from | διατρέξτε κυκλικά
cycling (of lists) | ανακύκλωση (λίστες)
 
Last edited by a moderator:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
d

De Moivre's theorem | Θεώρημα του De Moivre
decay | μείωση ( ή παρακμή, ή διάσπαση)
decimal point | υποδιαστολή
decreasing function | φθίνουσα συνάρτηση
defective equation | ελλιπής εξίσωση
definite integral | ορισμένο ολοκλήρωμα
degenerate case | εκφυλισμένη περίπτωση
delayed assignment | ανάθεση με καθυστέρηση
delta (δ) neighborhood of x | γειτνίαση δ του σημείου x
deleted δ neighborhood of x | διαγραμμένη γειτνίαση δ του σημείου x
density | πυκνότητα (συνόλου)
deny | διαψεύδω
dependent equations | εξαρτημένες εξισώσεις (με άπειρο αριθμό λύσεων)
dependent event | εξαρτημένο συμβάν
derivative | παράγωγος
Descartes' rule of signs | Κανόνας Προσήμων του Descartes
determinant | ορίζουσα
determinant of second order | ορίζουσα δεύτερης τάξης ( ή ορίζουσα δευτέρου βαθμού)
determinant of the coefficients | ορίζουσα συντελεστών
diagonal matrix | διαγώνια μήτρα
diagonalization | διαγωνιοποίηση
difference | διαφορά
difference equation | εξίσωση διαφορών
different sign | ετερόσημος
differentiability | παραγωγισιμότητα ( ή διαφορισιμότητα)
differentiable | παραγωγίσιμος ( ή διαφορίσιμος - όχι ορθό για συναρτήσεις)
differential | διαφορικό
differential equation | διαφορική εξίσωση
differential form | διαφορική μορφή
differential form (d.e.) | διαφορική μορφή
differential geometry | διαφορική γεωμετρία
differentiation | διαφόριση, παραγώγιση
directed angles | προσανατολισμένες γωνίες
direction | διεύθυνση (Προσοχή στη διαφορά μεταξύ διεύθυνσης, φοράς, και κατεύθυνσης διανυσμάτων. Η τελευταία έννοια περιλαμβάνει τις δύο πρώτες)
direction of motion | διεύθυνση της κίνησης
directional derivative | παράγωγος κατά διεύθυνση
directrix | διευθετούσα
Dirichlet conditions | Συνθήκες του Dirichlet
discrete function | διακριτή συνάρτηση
discriminant | διακρίνουσα
displacement | μετατόπιση, μετακίνηση, διανυθέν διάστημα
distinct | διαφορετικός
distinct | διάφορος
distributive law | επιμεριστική ιδιότητα
divergence | απόκλιση
divergence theorem | Θεώρημα της Απόκλισης ( ή Θεώρημα του Gauss)
divergent integral | αποκλίνον ολοκλήρωμα
divisor | διαιρέτης
domain | πεδίο ορισμού
double angle formula | τύπος της διπλής γωνίας
doubly-periodic function | διπλά περιοδική συνάρτηση
dummy variable | ψευδομεταβλητή
duplication formula | τύπος διπλασιασμού
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
e

eccentricity | εκκεντρότητα
edge | ακμή
effective rate | πραγματικό επιτόκιο
eigenvalue | ιδιοτιμή /χαρακτηριστική τιμή
eigenvector | ιδιοδιάνυσμα /χαρακτηριστικό διάνυσμα
element (of a determinant) | στοχείο (μιας ορίζουσας)
elementary function | στοιχειώδης συνάρτηση
elementary raw operations | βασικές πράξεις γραμμών
elementary theorem | στοιχειώδες θεώρημα
elementary theory | στοιχειώδης θεωρία
eliminate | απαλείφω
ellipse | έλλειψη
elliptic function | ελλειπτική συνάρτηση
elliptic integral | ελλειπτικό ολοκλήρωμα
empty set | κενό σύνολο
end point | ακραίο σημείο
equation | εξίσωση
equidistant points | σημεία που ισαπέχουν
equilateral hyperbola | ισόπλευρη υπερβολή
equilateral triangle | ισοσκελές τρίγωνο
equivalent fractions | ισοδύναμα κλάσματα
even function | άρτια συνάρτηση
evolute | εξειλιγμένη
exact differential | ολικό διαφορικό ( ή τέλειο διαφορικό)
exact equation (d.e.) | ακριβής εξίσωση
existence theorem | θεώρημα υπάρξεως
expand | αναπτύσσω
expansion | ανάπτυγμα
expectation | προσδοκία
explicit function | σαφής συνάρτηση ( ή λυμένη συνάρτηση)
exponential function | εκθετική συνάρτηση
expression | παράσταση, έκφραση
extended function | γενικευμένη συνάρτηση
extended law of the mean | Γενικευμένος Κανόνας της Μέσης Τιμής
extended mean value theorem | Γενικευμένο Θεώρημα της Μέσης Τιμής
extension | επέκταση
extraneous solution | πλεονάζουσα λύση
extrapolate | προβάλλω, επεκτείνω
extreme value theorem | Θεώρημα Ακρότατων
extremes | ακραίοι όροι
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
f

face | έδρα
factor | παράγοντας
factor theorem | Θεώρημα Παραγοντοποίησης
factorial | παραγοντικό
factorial function | παραγοντική συνάρτηση
factoring | ανάλυση σε παράγοντες
factorization into prime factors | ανάλυση σε πρώτους παράγοντες
factorize | αναλύω σε παράγοντες
failure | αποτυχία
finite interval | πεπερασμένο διάστημα
first order differential equations | διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
flatten | ισοπεδώνω
focal radii | εστιακές ακτίνες
focus | εστία
foot of the perpendicular | ο πους της καθέτου
formula | τύπος
Fourier integral | Ολοκλήρωμα Fourier
Fourier inverse function | Αντίστροφη Συνάρτηση Fourier
Fourier's integral theorem | Ολοκληρωτικό Θεώρημα του Fourier
fourth proportional | τέταρτη ανάλογος
fractional linear transformation | διγραμμικός μετασχηματισμός
fractional power | κλασματικές δυνάμεις
function | συνάρτηση, λειτουργία
functional operation | συναρτησιακή πράξη
fundamental matrix operations | βασικές πράξεις μητρών
fundamental theorem of algebra | Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας
fundamental theorem of calculus | Θεμελιώδες Θεώρημα του (Διαφορικού) Λογισμού
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
g-h

gallon | γαλόνι ( μονάδα )
gamma function | συνάρτηση γάμα
gap | κενό
general solution | γενική λύση
general solution of a d.e. | γενική λύση διαφορικής εξίσωσης
generalized Rolle's Theorem | Γενικευμένο θεώρημα του Rolle
geometric aplications of the definite integral | γεωμετρικές εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος
geometric integral | γεωμετρικό ολοκλήρωμα ( ή εκθετικό ολοκλήρωμα)
geometric interpretation | γεωμετρική ερμηνεία
geometric mean | γεωμετρικός μέσος
geometric sequence | γεωμετρική πτόοδος
geometric series | γεωμετρική σειρά
global object | καθολικό αντικείμενο
graph | γραφική παράσταση
|
half range Fourier series | σειρά Fourier μισής εκτάσεως
half-life | ημίσεια ζωή
half-open interval | μερικώς ανοικτό διάστημα
harmonic sequence | αρμονική πρόοδος
helix | έλικα
heuristic | ευρετικός
heuristic proof | όχι αυστηρή απόδειξη
higher derivative | παράγωγος ανώτερης τάξης
higher order law of the mean | Κανόνας της Μέσης Τιμής για Παραγώγους Ανώτερης Τάξης
homogeneous differential equation | ομογενής διαφορική εξίσωση
homogeneous function | ομογενής συνάρτηση
homogeneous linear equations | ομογενείς γραμμικές εξισώσεις
homogeneous or complementary solution (d.e.) | ομογενής ή συμπληρωματική λύση
hypergeometric function (or series) | υπεργεωμετρική συνάρτηση ( ή υπεργεωμετρική συνάρτηση σειρά)
hyperbola | υπερβολή
hyperbolic function | υπερβολική συνάρτηση
hyperbolic functions | υπερβολικές συναρτήσεις
hyperboloid of one sheet | μονόχωνο υπερβολοειδές
hyperboloid of two sheets | δίχωνο υπερβολοειδές
hyperelliptic function | υπερελλειπτική συνάρτηση
hypergeometric differential equation | υπεργεωμετρική διαφορική εξίσωση
hypergeometric series | υπεργεωμετρική σειρά
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
i

idempotent matrix | ταυτοδύναμη μήτρα
identically equal polynomials | ταυτοτικά ίσα πολυώνυμα
identity | ταυτότητα ( θέμα : σύνολα. Επίσης: στοιχείο ταυτότητας ή ουδέτερο στοιχείο)
identity function | συνάρτηση ταυτότητας, ταυτοτική συνάρτηση
identuty matrix | μοναδιαία μήτρα ( ή μήτρα ταυτότητας)
ill-conditioned matrix | κακοδιατυπωμένη μήτρα ( ή μήτρα δυσμενούς συνθήκης)
image point | είδωλο σημείου
immediate assignment | άμεση ανάθεση
implicit diferentiation | πεπλεγμένη διαφόριση /παραγώγιση
implicit function | πεπλεγμένη συνάρτηση ( ή ασαφής συνάρτηση)
implicit solution | πεπλεγμένη μορφή λύσης
imply | συνεπάγομαι
improper function | καταχρηστικό κλάσμα
improper integral | γενικευμένο ολοκλήρωμα
impulsive nature (function) | απρόβλεπτης μορφής (συνάρτηση)
in some neighborhood of x | σε κάποια περιοχή του x
inconsistent equations | ασυνεπείς εξισώσεις ( ορισμός : εξισώσεις που δεν έχουν ταυτόχρονες λύσεις)
increasing function | αύξουσα συνάρτηση
increment | προσαύξηση
indefinite integral | αόριστο ολοκλήρωμα
indefinite integral (antiderivative) | αόριστο ολοκλήρωμα ( ή αντιπαράγωγος)
independent event | ανεξάρτητο συμβάν
indeterminate | απροσδιόριστος
indical equation | εξίσωση των δεικτών
inequality | ανισότητα
inferior limit | κατώτερο όριο
infinite interval | άπειρο διάστημα
infinite limit | άπειρο όριο
infinite product | απειρογινόμενο
infinite strip | άπειρα εκτεινόμενη ζώνη
inflection point | σημείο καμπής
initial conditions | αρχικές συνθήκες
initial guess | αρχική υπόθεση
initial value problem | πρόβλημα αρχικών τιμών
initial value problem (d.e.) | πρόβλημα αρχικών τιμών (διαφορικές)
inner product (dot product, scalar product) | εσωτερικό γινόμενο ( ή βαθμωτό γινόμενο)
inscribe | εγγεγραμμένος
instantaneous rate of change | στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής ( ή στιγμιαία ταχύτητα μεταβολής)
instruction | εντολή
integer | ακέραιος
integrable combination | ολοκληρώσιμος συνδυασμός
integral | ολοκλήρωμα
integral calculus | ολοκληρωτικός λογισμός
integral equation | ολοκληρωτική εξίσωση
integral formula | ολοκληρωτικός τύπος
integral function | ολοκληρωτική συνάρτηση
integral number | ακέραιος αριθμός
integral root theorem | Θεώρημα των Ακέραιων Ριζών
integral sign | σύμβολο ολοκληρώματος
integral test | Κριτήριο του Ολοκληρώματος
integrand | ολοκληρωτέα συνάρτηση
integrating factor | παράγοντας ολοκλήρωσης ( ή ολοκληρωτικός παράγοντας)
integrating factor | ολοκληρώνων παράγοντας ( ή πολλαπλασιαστής του Euler)
integration | ολοκλήρωση
integration by parts | ολοκλήρωση κατά παράγοντες
integration methods | μέθοδοι ολοκλήρωσης
intercept | σημείο τομής άξονα τεταγμένης
interest | τόκος
interest rate | επιτόκιο
intergal factor | ακέραιος παράγοντας
intermediate value theorem | θεώρημα της Ενδιάμεσης Τιμής
interpolate | παρεμβάλλω
interpolation | παρεμβολή
intersection | τομή
interval | διάστημα
interval notation | συμβολισμός διαστημάτων
intuition | διαίσθηση (αναφέρεται στη διαισθητική αντίληψη στα μαθηματικά, όταν γνωρίζουμε ότι κάτι είναι ορθό χωρίς να το έχουμε αποδείξει)
inverse | αντίστροφο
inverse elliptic function | αντίστροφη ελλειπτική συνάρτηση
inverse Fourier transformation | Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier
inverse matrix | αντίστροφη μήτρα
inverse trigonometric functions | αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις
inversion | αντιστροφή
invertible matrix | αντιστρέψιμη μήτρα
invese Laplace transformation | Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace
irrational algebraic function | άρρητη αλγεβρική συνάρτηση
irrational number | άρρητος αριθμός
irreducible polynomial | ανάγωγο πολυώνυμο
iterated integrals | πολλαπλά ολοκληρώματα
iterative methods | επαναληπτικές μέθοδοι
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
j-l

Jacobi's elliptic function | ελλειπτική συνάρτηση του Jacobi
jump | άλμα
jump discontinuity | ασυνέχεια άλματος
justify | επαληθεύω
|
Laplace's equation | Εξίσωση του Laplace
latus rectum | ορθό πλάτος
law of the mean | Κανόνας της Μέσης Τιμής ( ή Θεώρημα της Μέσης Τιμής)
laws of antiderivatives | Κανόνες των Αντιπαραγώγων
laws of exponents | Κανόνες των Εκθετών
laws of logarithms | Κανόνες των Λογαρίθμων
laws of proportions | Κανόνες των Αναλογιών
lead coefficient | αρχικός συντελεστής
leading 1 (matrices) | αρχικό 1 ( θέμα : μήτρες)
leading coefficient | πρωταρχικός συντελεστής ( ή βασικός συντελεστής)
least common denominator (LCD) | ελάχιστος κοινός παρονομαστής
least common multiple (LCM) | ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
least upper bound | ελάχιστο άνω φράγμα ( σπαν. : ελάχιστο άνω πέρας)
least-squares approximation | προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων
left hand derivative | παράγωγος από αριστερά
left hand limit | όριο από αριστερά
leg | σκέλος, μέρος
legitimate | έγκυρος
Leibnitz's formula | Τύπος του Leibnitz
lemma | λήμμα
lemniscate | λημνίσκος
level curve | ισοϋψής καμπύλη
limacon | Σαλιγκάρι του Pascal
limit | όριο
limit superior | ανώτερο όριο
limiting velocity | οριακή ταχύτητα
limits of integration | όρια ολοκλήρωσης
line | ευθεία, γραμμή
line element | στοιχειώδες μήκος
line integral | επικαμπύλιο ολοκλήρωμα
line segment | ευθύγραμμο τμήμα
linear | γραμμικός
linear coordinate system | σύστημα γραμμικών συντεταγμένων
linear differential equation | γραμμική διαφορική εξίσωση
linear differential equation | γραμμική διαφορική εξίσωση
linear equation | γραμμική εξίσωση
linear independence | γραμμική ανεξαρτησία
linear transformation | γραμμικός μετασχηματισμός
linearly independent functions | γραμμικά ανεξάρτητες συναρτήσεις
local object | τοπικό αντικείμενο
locus | γεωμετρικός τόπος
logarithm | λογάριθμος
lower bound | κάτω φράγμα
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
m-n

major axis | μέγας άξονας ( ή μείζων άξονας)
mantissa | δεκαδικό μέρος λογαρίθμου ( ορισμός : τα ψηφία που έπονται της υποδιαστολής)
mathematical expectation | μαθηματική προσδοκία
mathematical induction | μαθηματική επαγωγή
matrix A is row equivalent to matrix B | η μήτρα Α έχει ισοδύναμες γραμμές με τη μήτρα Β
matrix algebra | άλγεβρα μητρών
matrix equations | εξισώσεις μητρών
Maxwell's equations | Εξισώσεις του Maxwell
mean | κεντρική τιμή ( ή διάμεση τιμή)
mean | μέσος
mean | μέσος όρος
mean proportional | μέση ανάλογος
mean value theorem | Θεώρημα της Μέσης Τιμής
means | μέσοι όροι ( θέμα : πρόοδοι)
measure | μέτρο, μονάδα, μονάδα μέτρησης, μετρώ
measure zero | μηδενικό μέτρο
method of separable equations | Μέθοδος Χωριζόμενων Μεταβλητών ( θέμα : διαφορικές εξισώσεις)
midpoint | μέσο σημείο
midpoint formula | Τύπος του Μεσαίου Σημείου
minor | υποορίζουσα ( ή ελλάσσων ορίζουσα)
minor axis | μικρός άξονας ( ή ελλάσων άξονας)
mirrorimage | κατοπτρική εικόνα
module | υπομονάδα
modulus | μέτρο (μιγαδικού αριθμού)
Moebius band | Λωρίδα του Moebius
monotonic function | μονότονη συνάρτηση
multiple integral | πολλαπλό ολοκλήρωμα
multiplicity | πολλαπλότητα
multiplicity of a repeated root | πολλαπλότητα διπλής ρίζας
mutually exclusive events | αλληλοαποκλειόμενα συμβάντα
mutually perpendicular | κάθετα μεταξύ τους
|
Napierian system of logarithms | λογαριθμικό σύστημα του Napier
nappe | συνεχής χώνος κώνου ( ή χωνοειδές)
nested intervals | ένθετα διαστήματα ( ορισμός : διαστήματα το ένα μέσα στο άλλο, κιβωτισμός)
nested list | ένθετη λίστα
nominal rate | ονομαστικό επιτόκιο
non trivial solution | σημαντική λύση
nonlinear | μη γραμμικός
normal curve | καμπύλη κανονικής κατανομής
normalized function | ορθοκανονική συνάρτηση
normalized vector | ορθοκανονικό διάνυσμα
null set | μηδενικό σύνολο
null space | κενός χώρος
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
o

octan | όγδοο
odd function | περιττή συνάρτηση
one sided limits | πλευρικά όρια
one-to-one correspondence | αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία, αμφιμονότιμη αντιστοιχία, αντιστοιχία ένα προς ένα
open interval | ανοικτό διάστημα
open set | ανοικτό σύνολο
open to the right /to the left | ανοιχτή προς τα δεξιά /προς τα αριστερά
operator | τελεστής
option | επιλογή
order (of a matrix) | τάξη, διάσταση (μήτρας)
order (of a set) | τάξη (συνόλου)
order of a differential equation | τάξη διαφορικής εξίσωσης
ordinary differential equation | συνήθης διαφορική εξίσωση
ordinary differential equation | συνήθης διαφορική εξίσωση
origin | αρχή των συντεταγμένων ( ή αρχή των αξόνων ή απλώς αρχή)
origin of coordinates | αρχή των συντεταγμένων
orthogonal curvilinear coordinates | ορθογώνιες καμπυλόγραμμες συντεταγμένες
orthogonal functions | ορθογώνιες συναρτήσεις
orthogonal matrix | ορθογώνια μήτρα
orthogonalization | ορθογωνικότητα
orthonormal functions | ορθοκανονικές συναρτήσεις
orthonormal set | ορθοκανονικό σύνολο
oscillation | ταλάντωση (σώματος), κύμανση (τιμής)
osculating circle | εφαπτόμενος κύκλος ( ή συνεφαπτόμενος κύκλος ή εγγύτατος κύκλος)
osculating plane | εγγύτατο επίπεδο ( θέμα : παραγώγιση /ολοκλήρωση διανυσμάτων)
ounce | ουγγιά ( μονάδα )
outcome | έκβαση
output | αποτελέσματα, εξαγόμενα
overlapping events | επικαλυπτόμενα συμβάντα
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
p

Pappus' theorem | Θεώρημα του Πάππου
parallelogram | παραλληλόγραμμο
parametric equation | παραμετρική εξίσωση
partial | μερικός ( ή ατελής ή ατελώς σχηματισμένος)
partial derivative | μερική παράγωγος
partial differential equation | διαφορική εξίσωση με μερικές παραγώγους
partial differential equation | μερική διαφορική εξίσωση ( ή διαφορική εξίσωση μερικών παραγώγων)
partial fraction decomposition | ανάλυση σε απλά κλάσματα
partial fractions (expansion in) | απλά κλάσματα (ανάπτυγμα σε)
partial sum | μερικό άθροισμα
particular solution | μερική λύση
particular solution of a d.e. | μερική λύση διαφορικής εξίσωσης
partition | διαίρεση, διαμέριση, υποδιαίρεση
partitioned matrix | μερισμένη μήτρα
pattern | μοτίβο
perfect square | τέλειο τετράγωνο
periodic function | περιοδική συνάρτηση
permutation | μετάθεση
permutation vector | διάνυσμα μεταθέσεων
perpendicular | κάθετος
perpendicular bisector | μεσοκάθετος
phase angle | φασική γωνία
piecewise continuous function | τμηματικά συνεχής συνάρτηση ( ή κατά τμήματα συνεχής συνάρτηση)
piecewise function | τμηματική συνάρτηση
piecewise smooth function | τμηματικά λεία συνάρτηση
pint | πίντα ( μονάδα )
plane tangent | εφαπτόμενο επίπεδο
point of inflection | σημείο καμπής
point of intersection | σημείο τομής
point set | σημειοσύνολο
point-slope equation | εξίσωση σημείου-κλίσης
pointwise | σημειακός
polynomial | πολυώνυμο
polynomial equation | πολυωνυμική εξίσωση
polynomial function | πολυωνυμική συνάρτηση
position vector | διάνυσμα θέσης
pound | λίβρα ( μονάδα )
power | δύναμη, ισχύς
power chain rule | Κανόνας Παραγωγίσης Σύνθετων Συναρτήσεων με Δυνάμεις
power series | δυναμοσειρά, σειρά δυνάμεων
power series solution | λύση σε μορφή δυναμοσειράς
precision | ακρίβεια ( ορισμός : ο συνολικός αριθμός ψηφίων του αποτελέσματος ενός υπολογισμού)
prime polynomial | πρώτο πολυώνυμο
primitives | αρχέτυπα
principal diagonal (of a determinant) | κύρια διαγώνιος (ορίζουσας)
principal normal | πρώτη κάθετος ( θέμα : παραγώγιση /ολοκλήρωση συναρτήσεων)
principal solutions | βασικές λύσεις
principle of superposition | Αρχή της Υπέρθεσης ( ή Αρχή της Επαλληλίας)
principle sum of money | τοκοφόρο κεφάλαιο
probability | πιθανότητα
probability that an event will occur | πιθανότητα εκδήλωσης ενός συμβάντος
product | γινόμενο
proof | απόδειξη
proper fractions | γνήσια κλάσματα
proper function | γνήσια συνάρτηση
proportion | αναλογία
pure imaginary complex number | γνήσιος φανταστικός αριθμός
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
q-r

quadrant | τεταρτημόριο, τεταρτοκύκλιο
quadratic equation | δευτεροβάθμια εξίσωση
quadratic form | τετραγωνική μορφή
quadratic formula | τύπος της δευτεροβάθμιας εξίσωσης
quadratic surface | επιφάνεια δευτέρου βαθμού ( ή επιφάνεια δεύτερης τάξης)
quadrilateral | τετράπλευρο
quotient | πηλίκο, λόγος
|
radian | ακτίνιο
radian measure | ακτίνιο, ακτινιακό μέτρο γωνίας, μέτρο τόξου, μέτρηση γωνίας σε ακτίνια
radical | ριζικό
radicand | υπόρριζη ποσότητα
radioactive decay | ραδιενεργός διάσπαση
random number generator | λειτουργία παραγωγής τυχαίων αριθμών
range | πεδίο τιμών
range of integration | διάστημα ολοκλήρωσης
rank (matrix) | βαθμός (μήτρας)
ratio | λόγος
ratio test | Κριτήριο του Λόγου
rational | ρητός, λογικός
rational algebraic function | ρητή αλγεβρική συνάρτηση
rational exponent | ρητός εκθέτης
rational fractions | ρητά κλάσματα
rational function | ρητή συνάρτηση
rational integral equation | ρητή ολοκληρωτική εξίσωση
rational number | ρητός αριθμός
rational root theorem | Θεώρημα των Ρητών Ριζών
real numbers | πραγματικοί αριθμοί
rearrange (equation) | αναδιάταξη (εξίσωσης)
rearrangement (of lists) | αναδιάταξη (λίστες)
reasoning | συλλογισμός
rectangular array of numbers (matrix) | ορθογώνιος πίνακας αριθμών (μήτρα)
rectangular coordinates | ορθογώνιες συντεταγμένες
rectifying plane | ευθειοποιούν επίπεδο (μιας καμπύλης) ( θέμα : παραγώγιση /ολοκλήρωση διανυσμάτων)
rectilinear motion | ευθύγραμμη κίνηση
recurrence formula | αναδρομικός τύπος
recursion error | σφάλμα αναδρομής
recursive definition (of functions) | αναδρομικός ορισμός (συναρτήσεων)
reduce to lowest terms | απλοίηση σε μικρότερους όρους ( ή αναγωγή σε μικρότερους όρους)
reduced raw echelon form | κλιμακωτή μορφή ανηγμένων γραμμών (μορφή μήτρας)
redundant equation | περιττή εξίσωση
region | περιοχή, χωρίο ( θέμα : ολοκλήρωση)
region under a curve | χωρίο κάτω από μια καμπύλη
regular point (of a function) | ομαλό σημείο (συνάρτησης)
related rates | σχετικές ταχύτητες ( ή σχετικοί ρυθμοί, ή συσχετισμένοι ρυθμοί)
relative | σχετικός
relative extrema | τοπικά ακρότατα ( σπαν. : σχετικά ακρότατα)
relative maximum | τοπικό μέγιστο ( σπαν. : σχετικό μέγιστο)
relative minimum | τοπικό ( ή σχετικό) ελάχιστο
relatively prime numbers | πρώτοι μεταξύ τους αριθμοί
remainder theorem | Θεώρημα του Υπολοίπου
removable discontinuity | εξαλλειπτική συνέχεια ( ή αιρούμενη συνέχεια)
repeated root | διπλή ρίζα ( ή περιοδική ρίζα)
represent | αντιπροσωπεύω, αναπαριστώ
residue | κατάλοιπο ( θέμα : στατιστική)
residue theorem | Θεώρημα των Ολοκληρωτικών Υπολοίπων ( ή Θεώρημα των Ολοκληρωτικών Υπολοίπων Καταλοίπων)
reverse hyperbolic functions | αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις
Riemann integrable (function) | ολοκληρώσιμη κατά Riemann (συνάρτηση)
Riemann integral (criteria of integration) | Ολοκλήρωμα του Riemann ( θέμα : Κριτήρια Ολοκληρωσιμότητας)
right circular cone | ορθός κυκλικός κώνος
right circular cylinder | ορθός κυκλικός κύλινδρος
right hand derivative | παράγωγος από δεξιά
right hand limit | όριο από δεξιά
root | ρίζα
root test | Κριτήριο της Ρίζας ( θέμα : ολοκλήρωση)
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
s

saddle-shaped | σαγματοειδής καμπύλη
same sign | ομόσημος
sample points | αντιπροσωπευτικά σημεία
scalar | βαθμωτή ποσότητα, βαθμωτό, κλιμακωτό
scalar components | βαθμωτές συνιστώσες
scalar product (dot product, inner product) | βαθμωτό γινόμενο ( ή εσωτερικό γινόμενο, ή αριθμητικό γινόμενο)
scale factor | συντελεστής κλίμακας
scatter plot | γράφημα διασποράς
scientific notation | επιστημονική σημειογραφία, επιστημονικός συμβολισμός
secant | τέμνουσα
secant method | Μέθοδος της Τέμνουσας
second derivative test | Έλεγχος Δεύτερης Παραγώγου
sector | τομέας
semimajor axis | μέγας ημιάξονας
sense | φορά (Προσοχή στη διαφορά μεταξύ διεύθυνσης, φοράς, και κατεύθυνσης διανυσμάτων. Η τελευταία περιλαμβάνει τις δύο πρώτες)
sense of motion | φορά της κίνησης
separable differential equation | διαφορική εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών
separable differential equations | διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών
separable equation | εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών
sequence (sequence approximation) | ακολουθίες ( θέμα : σύγκλιση ακολουθιών)
sequence of numbers | ακολουθία αριθμών
sequence of values | ακολουθία τιμών
series | σειρά
series solution | λύση σε μορφή σειράς
set | σύνολο
set of counting numbers | σύνολο μέτρησης
set of numbers | σύνολο αριθμων
sign | πρόσημο, σημείο, σύμβολο
similar triangles | όμοια τρίγωνα
simple closed curve | απλή κλειστή καμπύλη
simple interest rate | απλό επιτόκιο
simplify | απλοποιώ
simultaneous equations | ταυτόχρονες εξισώσεις ( ή σύστημα εξισώσεων)
sine | ημίτονο
singular matrix | ιδιάζουσα μήτρα
singular point (of a function) | ιδιάζον σημείο, ανώμαλο σημείο (συνάρτησης)
slope | κλίση
slope-intersect equation | εξίσωση κλίσης-σημείου τομής άξονα τεταγμένης
solid of revolution | στερεό εκ περιστροφής
solution | λύση
space curve | χωρική καμπύλη, καμπύλη στο χώρο
speed | ταχύτητα (μέγεθος)
square | τετράγωνο
square matrix | τετραγωνική μήτρα
standard equation | βασική εξίσωση
standard form | βασική μορφή
standard form (d.e.) | κανονική μορφή
standard shapes | βασικά σχήματα
statement | πρόταση
steepness of a line | πλαγιότητα μιας ευθείας ( ορισμός : η γωνία που σχηματίζει με το θετικό άξονα των x μια ευθεία)
step | βήμα
step function | κλιμακωτή συνάρτηση, βηματική συνάρτηση
Stirling's asymptotic formula | Ασυμπτωτικός Τύπος του Stirling
Stokes' theorem | Θεώρημα του Stokes
straight line | ευθεία
stream function | συνάρτηση ροής
strictly increasing (decreasing) function | αυστηρά αύξουσα (φθίνουσα) συνάρτηση
string | αλφαριθμητικό, ακολουθία χαρακτήρων
sublist | υπολίστα
subregion | στοιχειώδες χωρίο
subscript | κάτω δείκτης
subset | υποσύνολο
subsidiary conditions (d.e.) | βοηθητικές συνθήκες ( ή συμπληρωματικές συνθήκες διαφορικών εξισώσεων)
substitution | αντικατάσταση
success | επιτυχία
sufficient and necessary condition | ικανή και αναγκαία συνθήκη
sufficient condition | ικανή συνθήκη
suggest | υποδηλώνω
sum | άθροισμα, σύνολο
surface area | εμβαδόν επιφανείας, επιφανειακό εμβαδόν
surface integral | επιφανειακό ολοκλήρωμα
surface of revolution | επιφάνεια εκ περιστροφής
synthetic division | συνθετική διαίρεση
synthetic proof | συνθετική απόδειξη
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
t

tabular method | πινακογραφική μέθοδος
tabulate | αναγράφω σε πίνακα
tangency points | σημεία επαφής (εφαπτομένης)
tangent | εφαπτομένη
Taylor formula | Τύπος του Taylor
Taylor's series | Σειρά του Taylor
Taylor's theorem of the mean | Θεώρημα της Μέσης Τιμής του Taylor
term | όρος
test | κριτήριο
the odds in favor of an event | ποσοστό υπέρ της πραγματοποίησης ενός συμβάντος
the points suggest the curve… | τα σημεία ορίζουν την καμπύλη…
the region bounded by… | το χωρίο που οριοθετούν οι….
theorem | θεώρημα
to reflect | κατοπτρίζω
to remove a discontinuity | αίρω την ασυνέχεια
torus | δακτύλιος
total differential | ολικό διαφορικό
trace | ίχνος ( ορισμός : τομή επιπέδου και επιφάνειας)
trace (matrix) | ίχνος (μήτρας)
transcendental equation | υπερβατική εξίσωση
transcendental function | υπερβατική συνάρτηση
translate | μεταθέτω
transpose | ανάστροφο (μητρώου)
transposition | αναστροφή (μητρώου)
transverse axis (hyperbola) | εγκάρσιος ή πλάγιος άξονας (υπερβολής)
trapezoid | τραπέζιο
trial | προσπάθεια ( θέμα : πιθανότητες)
triangle | τρίγωνο
trigonometric function | τριγωνομετρική συνάρτηση
trigonometry | τριγωνομετρία
triple integral | τριπλό ολοκλήρωμα
triple product | μικτό γινόμενο
triple scalar product | τριπλό εσωτερικό γινόμενο ( ή τριπλό βαθμωτό γινόμενο, ή μικτό γινόμενο διανυσμάτων)
triple vector product | τριπλό εξωτερικό γινόμενο ( ή τριπλό διανυσματικό γινόμενο, ή δισεξωτερικό γινόμενο)
trivial solution | τετριμμένη λύση, μη σημαντική λύση
turning point | σημείο μεταστροφής, σημείο καμπής
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
u-z

unbound | μη περατωμένη, απεριόριστη
unbounded interval | μη φραγμένο διάστημα
uniform convergence | ομοιόμορφη σύγκλιση
unique factorization theorem | Θεώρημα Μοναδικής Παραγοντοποίησης
unit circle | μοναδιαίος κύκλος
unit cube | μοναδιαίος κύβος
unit cuboid | μοναδιαίο κυβοειδές
unit distance | μονάδα απόστασης
unit matrix | μοναδιαία μήτρα
unit prise | τιμή μονάδας
unit step function | συνάρτηση μοναδιαίου βήματος ( ή μονοβηματική συνάρτηση)
unit vector | μοναδιαίο διάνυσμα
upper /lower triangular matrix | άνω /κάτω τριγωνική μήτρα
upper and lower limit | άνω και κάτω όριο
upper bound | άνω φράγμα
|
vanish | μηδενίζω
variation | μεταβολή
variation function | συνάρτηση μεταβολής
vector components | διανυσματικές συνιστώσες, συνιστώσες διανύσματος
vector differential operator ∇ (del) | διανυσματικός διαφορικός τελεστής ∇ ( ή ανάδελτα, ή τελεστής Nabla, ή τελεστής Hamilton)
vector equation | διανυσματική εξίσωση
vector function | διανυσματική συνάρτηση
vector product (cross product) | διανυσματικό γινόμενο ( ή εξωτερικό γινόμενο)
velocity | διανυσματική ταχύτητα, ( σπαν. : τάχυνση, συχνά [λανθασμένα]: απλώς ταχύτητα)
vertex | κορυφή
vertical | κατακόρυφος
|
wave equation | κυματική εξίσωση
wire frame | δικτύωμα
|
x coordinate (or abscissa) of p | συντεταγμένη x του p ( ή τετμημένη του p)
x varies directly as y | το x μεταβάλλεται ευθέως ανάλογα με το y
x varies inversely as y | το x μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το y
x varies jointly as y and z | το x μεταβάλλεται σε συνδυασμό με τα y και z
x-coordinate, abscissa | συντεταγμένη x, τετμημένη
x-intercept | σημείο τομής στον άξονα των x
|
y coordinate (or ordinate) of p | συντεταγμένη y του p ( ή τεταγμένη του p)
y-coordinate, ordinate | συντεταγμένη y, τεταγμένη
y-intercept | σημείο τομής στον άξονα των y
|
zero | μηδέν
zero (of a function) | ρίζα συνάρτησης ( ορισμός : η τιμή που μηδενίζει μια συνάρτηση)
zero matrix | μηδενικός πίνακας
zero vector | μηδενικό διάνυσμα
 
Last edited:

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Σχόλια και παρατηρήσεις

Παρακαλούμε να σημειώνετε από εδώ και κάτω τα σχόλια, παρατηρήσεις και ενστάσεις σας. Αν πρόκειται για κάποια απλή διόρθωση, θα γίνεται στο σώμα του γλωσσαριού (και θα επισημαίνεται απευθείας --με την ένδειξη (mod: ok)-- και η σχετική παρατήρηση). Αν κάποιος όρος πρέπει να συζητηθεί περισσότερο, η συζήτηση θα γίνεται σε ειδικό, αποκλειστικό νήμα.
 
Last edited:

nikosl

New member
Πολύ χρήσιμο ....λίγες παρατηρήσεις:
1. Εχει ξεφύγει μια "πολλαπλότητα διπλής ρίζας" ενώ είναι προφανώς πολλαπλότητα ρίζας. Η διπλή ρίζα σημαίνει πολλαπλότητα = 2.
2. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε διπλή μετάφραση στο matrix, εκτός από μήτρα και πίνακας. Πίνακας διδασκόταν στα σχολικά βιβλία (μέχρι που νομίζω βγήκαν από την ύλη) και σε πιο μαθηματικό περιβάλλον ακόμη πίνακες λέγονται. Σε περιβάλλον πληροφορικής/οικονομικών συνηθίζεται η μήτρα.
3. Ο καθαρευουσιανισμός στο "επίκεντρος γωνία" περισσεύει.(mod: ok)
4. Το quadratic formula είναι ο "τύπος της δευτεροβάθμιας εξίσωσης" και όχι (ένας) "τύπος δευτεροβάθμιας εξίσωσης.(mod: ok)
5. Και με αφορμή το 4, δεν είδα πουθενά το discriminant = διακρίνουσα. Προφανώς λείπουν κι άλλα, αλλά είναι πολύ κοινός όρος.(mod: ok)
 
Top