Επίθετα σε –ιμος

nickel

Administrator
Staff member
Αντιγράφω από το ΛΚΝ:

-ιμος -ιμη -ιμο [imos] & -σιμος -σιμη -σιμο [simos] & -ξιμος -ξιμη -ξιμο [ksimos] & -ψιμος -ψιμη -ψιμο [psimos], ανάλογα με το χαρακτήρα του συνοπτικού ρηματικού θέματος από το οποίο παράγεται : επίθημα επιθέτων παράγωγων από ρήματα· δηλώνει ότι το προσδιοριζόμενο είναι κατάλληλο, μπορεί ή πρέπει να δεχτεί την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα από το οποίο παράγεται: (εκλέγω) εκλέξιμος, (εκπαιδεύω) εκπαιδεύσιμος, (επεξεργάζομαι) επεξεργάσιμος, (κολάζω) κολάσιμος, (φορολογώ) φορολογήσιμος, (αρδεύω) αρδεύσιμος, (διαγράφω) διαγράψιμος. || σε παραγωγή από ουσιαστικά: (σύνταξη) συντάξιμος.[...]

Θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στα παράγωγα σε —ξιμος:
ανταλλάξιμος, απαλλάξιμος, εισπράξιμος, εντάξιμος, εξελίξιμος, επιπλήξιμος, κατατάξιμος, περιφράξιμος.

Τα ρήματα σε —ύσσω (και —ύττω) μας δίνουν παράγωγα σε —ύξιμος: ανακηρύξιμος, αναπτύξιμος, αποκηρύξιμος, επικηρύξιμος, εξορύξιμος, συμπτύξιμος.

Τα αντίστοιχα ουσιαστικά: αναπτυξιμότητα, εξορυξιμότητα, συμπτυξιμότητα κ.λπ.
 
Top