δημόσια έργα

  1. Ambrose

    κοινωνικός έλεγχος

    "Ο κοινωνικός έλεγχος με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινωνικός έλεγχος νοείται η θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, των ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων." Καμιά...
  2. Ambrose

    υπαίτια καθυστέρηση

    Ψάχνω για το "υπαίτια καθυστέρηση" και βρίσκω: culpable delay: ...which is any delay for which the contractor is responsible, even where the effect of the culpable delay is running concurrently with an employer caused delay. It is arguable and even likely that consideration of culpable delay...
Top