Προϊστορικοί πολιτισμοί της Ευρώπης (Αρχαιολογία)

Earion

Moderator
Staff member
Από τη μετάφραση του Prehistoric Societies του Stuart Piggot στα ελληνικά (Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1980, μετάφραση Αγγέλα Ταμβάκη):

Bell Beaker cultures : πολιτισμοί των Κωδωνόσχημων Αγγείων

Corded Ware
cultures : πολιτισμοί των Σχοινωτών Αγγείων

Pit graves : Φρεατοειδείς τάφοι

Hut graves : Καλυβόσχημοι τάφοι

Single Grave
culture : πολιτισμός των Μονών Τάφων

Urnfields : Αγροί Τεφροδόχων Καλπών

repoussé
ornamentation : έκκρουστη διακόσμηση

impressed ornamentation : εμπίεστη διακόσμηση
 
Top