Περί Ουκρανίας

bernardina

Moderator
Όπως η Γεωργία του Καυκάσου είναι η μεθόριος όπου σταμάτησε η προέλαση του Ισλάμ προς Δυσμάς, έτσι και η Ουκρανία είναι το σύνορο που χωρίζει τους ανατολικούς ορθόδοξους Σλάβους από τους δυτικούς καθολικούς.

Η τραγωδία που εκτυλίσσεται σήμερα στην πολύπαθη χώρα της Ουκρανίας, έχει βαθιές ρίζες και αίτια που χάνονται στα βάθη των αιώνων και που έγιναν αντικείμενο γεωστρατηγικής επεξεργασίας και αξιοποίησης σε ένα παιχνίδι επιρροής και επιβολής με τρεις βασικούς παίκτες: την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και της ΗΠΑ.

Για να γίνει κατανοητός ο διχασμός που παρατηρείται στον ουκρανικό πληθυσμό, διχασμός που αφορά, κυρίως, στην εθνική αυτοσυνείδησή του, θα πρέπει ο αναγνώστης να λάβει υπόψη του την εκκλησιαστική διάσταση του προβλήματος και το ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει η θρησκευτική πίστη στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας.

Στις γραμμές που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης του εκκλησιαστικού περιβάλλοντος στην Ουκρανία. Η πανσπερμία των ιερών καθιδρυμάτων, ο ολοένα και εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ τους, οι έξωθεν εκκλησιαστικές και πολιτικές επιρροές, καθώς και η περίεργη πολλές φορές σύμπτωση, ιδίως από το 2000 και εντεύθεν, μεγάλων εκκλησιαστικών γεγονότων με τις πολιτικές αναταράξεις, είναι τα σημεία στο οποία επικεντρώθηκα. Ωστόσο, απέφυγα τη διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να θίξουν το θρησκευτικό συναίσθημα συνανθρώπων μας. Ο παρατηρητικός αναγνώστης μπορεί να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα και χωρίς τη δική μου παρέμβαση.


Ο Δ. Τριανταφυλλίδης σε μια διεξοδική ανάλυση ως προς την εκκλησιαστική διάσταση της ουκρανικής τραγωδίας.
 

SBE

¥
Στις πρόσφατες διαδηλώσεις οι εκκλησίες είχαν ενωμένο μέτωπο. Οπότε ενδιαφέρον έχει μεν να βλέπεις πώς φαγώνονται μεταξύ τους οι παπάδες για τη μοιρασιά, αλλά δε νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκκλησιαστική διάσταση του θέματος στα γεγονότα. Ειδικά όπως την παρουσιάζει το άρθρο, δηλαδή σαν πρόσφατο φαινόμενο. Στη Γιουγκοσλαβία είχαμε θρησκευτικές διαφορές αιώνων που κι αυτές ήταν θρησκευτικοϊστορικές.
Δε βλέπω να αρχίζουν μάχες μεταξύ ΧΟ και ΧΟ και ΧΟ ιμιτασιόν και ΧΟ από το άλλο χωριό και ΧΟ από το πέρα χωριό κλπ κλπ κλπ.
 

Earion

Moderator
Staff member
Συνδιάλεξις από τηλεγράφου μεταξύ του Αταμάνου Γρηγόριεφ και του διοικητού του 1/34 Λόχου υπολοχαγού Μιχαήλ Μαθιού εις Χερσώνα, κατά την 16ην Φεβρουαρίου/1ην Μαρτίου 1919

Ιστορικόν

16 Φεβρουαρίου. Ώρα 16.20'. Έλαβον εκ Ζνιγερόφκας, χωρίου κα­τεχομένου υπό των Μπολσεβίκων, τηλεγράφημα εις ρωσικήν γλώσσαν απευθυνόμενον εις τους Γερμανούς του Νικολάιεφ και τάσσον αυτοίς προθεσμίαν 7 ημερών να εκκενώσωσι το Νικολάιεφ.

Ώρα 16.50'. Έλαβον εκ του αυτού χωρίου τηλεφωνικήν αίτησιν «απευθυνομένην εις τον Έλληνα Λοχαγόν Φρούραρχον του σταθμού Χερσώνος Ηλίαν Ματθιόν» εκ μέρους του Επιτελάρχου του Αταμάνου Γρηγόριεφ, ζητούντος όπως μεταβιβάσω το άνω τηλεγράφημα εις τον Γερμανόν Στρατηγόν του Νικολάιεφ και ταυτοχρόνως τον συνδέσω τηλεφωνικώς με το Νικολάιεφ. Εις ταύτα απήντησα ότι θα ζητήσω την έγκρισιν του Διοικητού των Συμμαχικών Στρατευμάτων Χερσώνος, πράγμα όπερ και έπραξα, έλαβα όμως διαταγήν ουδεμίαν απάντησιν να δώσω.

Ώρα 19.10'. Η τηλεφωνήτρια του σταθμού Χερσώνος με ειδοποιεί ότι εις το τηλέφωνον Ζνιγερόφκας ευρίσκεται ο Αταμάνος Γρηγόριεφ και ότι ζητεί εις το τηλέφωνον τον Ρώσον, Έλληνα και Γάλλον Φρούραρχον του σταθμού Χερσώνος. Μετέβην εις το τηλέφωνον μετά του Ρώσου Φρουράρχου, μη υπάρχοντος Γάλλου τοιούτου, έλαβα το ακουστικόν ανά χείρας και εζήτησα Ζνιγερόφκαν· μοι απήντησεν εις την γαλλικήν.

— Εδώ Αταμάνος Γρηγόριεφ.
— Χαίρω πολύ, και εδώ Έλλην Λοχαγός Φρούραρχος Ματθιός.
— Αναμένω ακόμη απάντησιν διά το προς τους Γερμανούς τηλεγράφημα.
— Δυστυχώς ο διοικητής των Συμμαχικών Στρατευμάτων δεν ευρίσκεται εις την πόλιν. Μόλις έλθη θα ζητήσω την έγκρισίν του και θα σας απαντήσω.
— Πρέπει να γνωρίζη ότι εάν δεν εγκρίνη, αύριον εις τας 3 η ώρα, εγώ επί κεφαλής του στρατού μου...

Εδώ η τηλεφωνική συνεννόησις διεκόπη, καθόσον η φωνή του ασθε­νέστατα ηκούετο. Του απήντησα γαλλιστί ότι δεν ακούω. Δεν αντελήφθη. Τότε του απήντησα ρωσιστί ότι δεν ακούω. Με ήκουσε και μου είπε να πάω αμέσως εις τον τηλέγραφον, πράγμα όπερ επράξαμεν αμφότεροι.

Τηλεγραφική συνδιάλεξις

— Τάσσω προθεσμίαν ίνα έως αύριον εις τας 5 το απόγευμα αφήσετε όλα τα όπλα σας και τα κανόνια εις το λιθόστρωτον του σταθμού και αναχωρήσητε εις Οδησσόν.
— Άλλα πρέπει να γνωρίζητε ότι η Ελληνική Ιστορία ουδαμού αναφέρει όμοιον παράδειγμα ελληνικού στρατού καταθέτοντος τα όπλα και αναχωρούντος.
— Αφού εφέρατε την συζήτησιν περί Ελληνικής Ιστορίας, δεν μου λέτε τι διάβολο θέλετε σεις οι Γραικοί εδώ επάνω στην Ουκρανία;
— Ενόμιζα ότι είχα να συζητήσω με σοβαρούς ανθρώπους, αλλά τώρα σταματώ.
— Βλέπω ότι πολύ γρήγορα πήρατε και σεις οι Γραικοί τας ιδέας των άλλων σας Συμμάχων. Μας αποκαλούν όχι σοβαρούς, αστείους, λωποδύτας, ληστάς, δολοφόνους, δεν μας υπολογίζουν, μας ονομάζουν με τον πλέον περιφρονητικόν τρόπον Μπολσεβίκους. Ναι. Είμεθα Μπολσεβίκοι, άνθρωποι δηλαδή οι όποιοι εθέσαμεν υπέρ παν άλλο τίμιον και αγνόν, την φωνήν του αγωνιώντος και καταπιεζομένου λαού, το αίμα το πολύτιμον του αδίκως σφαζομένου πλήθους και πολεμούμεν και θα πολεμούμεν, υπερασπίζοντες βωμούς και εστίας, τους έως χθες δυνάστας μας, τους έως χθες σφαγιαστάς μας, τους απορροφήσαντας το αίμα μας, την εργασίαν μας, τους κόπους μας, τον ιδρώτα μας, την ζωήν μας ολόκληρον. Δεν δέρομεν ημείς τους στρατιώτας μας, δεν αναγκάζομεν ημείς χίλιους ανθρώπους να εργάζωνται ως κτήνη δι’ ένα και μόνον δεσπότην, αλλ’ όλοι εργαζόμεθα δι’ όλους και αν σήμερον διαπράττομεν μερικά έκτροπα, μερικά τα οποία φαίνονται αντίθετα προς τας αρχάς μας, το κάμνομεν διότι διερχόμεθα μίαν μεταβατικήν κατάστασιν, βραδύτερον θα διορθωθούν όλα. Ήλθατε και σεις οι Σύμμαχοι, να βοηθήσητε, καθώς λέτε, τον ρωσικόν λαόν, και αντί τούτου συμμαχήσατε και συμπολεμήτε καθ’ ημών με τους χθεσινούς δεσπότας μας, τους χθεσινούς σφαγιαστάς μας. Συνεπώς θα πολεμήσωμεν και σας. Αλλά σεις οι Γραικοί, σεις οι οποίοι ηγωνίσθητε επί τόσους αιώνας διά την ελευθερίαν, διά την ανάπτυξιν των λαών, σεις οι οποίοι μας εδώσατε τα πρώτα νάματα του πολιτισμού και του χριστιανισμού, πώς αρνούμενοι τας αρχάς σας, καταστρέφοντες την ιστορίαν σας, έρχεσθε και δέχεσθε να υποδουλώσητε αυτόν τον λαόν; Βεβαιωθήτε όμως ότι αν καθήσητε δύο-τρεις μήνας ακόμη εις την Ρωσίαν, αύριον θα επανέλθητε εις την Ελλάδα, σεις οι χθεσινοί μας διδάσκαλοι, μαθηταί πλέον των χθεσινών σας μαθητών και οπαδοί της ιδέας της ελευθερίας των λαών.
Είμαι περίεργος όμως να μάθω αν σεις οι Γραικοί θα μας κτυπήσητε, αν έλθωμεν αυτού.
— Ενώ ήλθα με την διάθεσιν να συζητήσω μαζί σας, εξαφνικά μού απευθύνατε την φράσιν «Τι διάβολο θέλουμεν ημείς οι Γραικοί στην Ουκρανία». Πρώτον, η φράσις αυτή, αυτή καθ’ εαυτήν δεν ήτο υπό έποψιν αβρότητος η αρμόζουσα, και δεύτερον, ερωτάτε εμέ, ένα στρατιώτην, μη γνωρίζοντα να κάμη τίποτε άλλο ή μόνον να εκτελή τας διαταγάς ας λαμβάνη, τι θέλομεν ημείς οι Γραικοί εδώ στην Ουκρανία, ενώ εγνωρίζατε πολύ καλά ότι δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να σας απαντήσω εις το ζήτημα τούτο. Γι’ αυτό σας έδωκα την απάντησιν την οποίαν σας έδωκα. Σχετικώς με τας θεωρίας και τα δίκαιά σας, το μόνον το οποίον δύναμαι να σας είπω είναι ότι, καθώς βέβαια γνωρίζετε και σεις πολύ καλά, σήμερον εις το Παρίσι υπάρχει Επιτροπή από αντιπροσώπους των Κρατών, η οποία κανονίζει τας τύχας των Εθνών· αποταθήτε εκεί.
— Σ’ αυτό το σφαγείον ποτέ δεν θ’ αποταθώ.
— Σχετικώς με το ζήτημα του αν θα σας χτυπήσωμεν ή όχι, αν έλθητε εδώ, πριν σας απαντήσω, θέλω να μου πήτε αν με ερωτάτε να σας απαντήσω ιδιωτικώς ή ως αντιπρόσωπος των εν Χερσώνι Ελλήνων.
— Ναι, ναι, ιδιωτικώς απαντήσατε. Έχετε δε υπ’ όψιν σας ότι και εγώ ιδιωτικώς ομιλώ μαζί σας, διότι είσθε Γραικοί, τους άλλους Συμμάχους σας τους περιφρονώ και μάλιστα παρακαλώ την συζήτησίν μας αυτήν να την τηρήσητε μυστικήν από τους Συμμάχους σας.
— Επιθυμώ να μη λησμονήσητε εκείνο το οποίον σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή εγώ δεν είμαι τίποτε άλλο ή μόνον ένας στρατιώτης και ως τοιούτος έλαβα διαταγήν να μείνω εδώ. Και θα μείνω.
— Ώστε θα μας κτυπήσητε;
— Εάν θελήσητε να έλθητε εδώ και να τεθήτε αντιμέτωπος της διαταγής ην εκτελούμεν παραμένοντες εδώ, τότε ασφαλώς, ναι!
— Σας λυπούμεθα όμως διότι είσθε ολίγοι.
— Μη λησμονήτε όμως τας Θερμοπύλας και πεισθήτε ότι, όταν οι Έλληνες ευρεθούν εις την ανάγκην να χτυπήσουν, χτυπούν Ελληνικά.
— Μη λησμονήτε όμως και σεις ότι ημείς γνωρίζομεν να πολεμούμεν και Ελληνικά και Γαλλικά και Γερμανικά και Αγγλικά και Αμερικάνικα και Πολωνικά και Ουκρανικά και Τσεχοσλοβακικά.
— Τόσον το καλύτερον.
— Επεθύμουν και πάλιν να ακούσω αν θα μας κτυπήσητε σεις οι Γραικοί ή όχι.
— Την απάντησιν σάς την έδωκα. Καλήν νύχτα σας.
— Μα ημείς γνωρίζομεν ότι οι Γραικοί δεν κοιμούνται τόσον ενωρίς.
— Ναι! είναι αλήθεια αυτό, αλλά μη ξεχνάτε ότι έχω μίαν και ημίσειαν ώραν εδώ και ότι ένας φρούραρχος σταθμού έχει πολλάς ασχολίας. Καλήν νύχτα.
— Ε! τότε ωρεβουάρ.

(Υπογρ.) Ηλίας Ματθιός
Υπολοχαγός Πεζικού


Πηγή: Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία, 1919. Επιμέλεια Π. Α. Ζάννας. (Αρχείο της Π. Σ. Δέλτα, 4). Αθήνα: Ερμής, 1982, σ. 165-168.
 

bernardina

Moderator
Αυτοί είναι οι πρώτοι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση της Ουκρανίας: Επελαύνει η ακροδεξιά
Οι πρώτοι νόμοι της νέας Βουλής: Απαγορεύονται όλες οι, έως τώρα επίσημες, μειονοτικές γλώσσες - Εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα - Τοποθέτηση ακροδεξιών στα πιο καίρια κυβερνητικά πόστα
 
Τα πρώτα μέτρα της νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας:

4201 - Σχέδιο απόφασης για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας
4217 - Σχέδιο ψηφίσματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβιετικής κατοχής της Ουκρανίας.
4176 - Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε την ναζιστική προπαγάνδα.
4184 - Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό ως υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας του V.Avakov και τον διορισμό μελών της νεοναζιστικής ομάδας «Δεξιός Τομέας» στο Υπουργείο.
4215 - Σχέδιο απόφασης για το «Πάνθεον των εθνικών ηρώων».
4203 - Σχέδιο διατάγματος για την εισαγωγή δημοσιονομικών περιορισμών.
4215 - Σχέδιο ψηφίσματος απόδοσης τιμής στους συμμετέχοντες στις ένοπλες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων.
4197 - Σχέδιο απόφασης για το διορισμό του μέλους του κόμματος "Svoboda" Α.Mahnitskogo στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.
4204 - Σχέδιο Νόμου για τα καθήκοντα του Προέδρου της Ουκρανίας.
4191 - Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό του μέλους του (φιλογερμανικού) κόμματος "UDAR" V.A. Nalivaychenko ως επόπτη της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας
4211 - Σχέδιο απόφασης της απόλυσης από την υπηρεσία των στρατιωτών και αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας. (Στη θέση τους προσλαμβάνονται μέλη των ακροδεξιών ομάδων).
4 199- Σχέδιο απόφασης κατάργησης του δικαιώματος των μειονοτήτων στη χρήση της γλώσσας τους. (Απαγορεύθηκαν τα Ρωσικά, τα Ρουμανικά, τα Ουγγρικά, τα Ελληνικά). Την ίδια στιγμή που η Ράντα ψηφίζει νέο-ναζιστικούς νόμους και ο Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του Κ. Κ. Ουκρανίας,Π. Σιμονένκο αναφέρεται σε πραξικόπημα που παραδίδει « την Ουκρανία υπό την «προστασία» των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών» μεγάλο τμήμα της ελληνικής αριστεράς μοιάζει να παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις.


Εδώ από το σάιτ της ουκρανικής βουλής (σε αυτόματη μετάφραση).

Επίσης, σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται οι Έλληνες της Νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Μέγκα που μίλησε με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας.

Edit: το βάζαμε ταυτόχρονα με την bernardina
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Πού είναι αυτοί οι νόμοι, βρε παιδιά; Εδώ, π.χ. δεν υπάρχουν (τους δυο τρεις πρώτους έψαξα, βέβαια, μπορεί και να έκανα λάθος). Κάτι τέτοιο λένε κάποιοι και στα σχόλια του δημοσιεύματος στην Iskra, βέβαια, αλλά αν δεν το ψάξει κανείς, άλλη εντύπωση δημιουργείται. Μήπως εννοείτε τις προτάσεις νόμων που προφανώς υποβλήθηκαν από κάποιους βουλευτές, πήραν αριθμό αλλά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη;

Και στο κάτω κάτω της γραφής, άλλαξε η σύνθεση της Ράντας; Οι βουλευτές του Γιανουκόβιτς, που είχαν την πλειοψηφία, παραμένουν στο σώμα. Τι ήταν, κρυφοναζιστές και αντικομμουνιστές; Ψηφίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο;

Έχω την εντύπωση ότι από την Ουκρανία βγαίνει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα πολωμένη και μονομερής ενημέρωση. Κι εγώ άκουσα τον ανταποκριτή του ΜΕΓΚΑ που είπε ότι μίλησε με την εκπρόσωπο των ελληνικών κοινοτήτων κλπ. Τον ανταποκριτή του ΜΕΓΚΑ στη Μόσχα (τον ένα μεγάλο παίκτη της ιστορίας). Ονόματα, τηλέφωνα, μαγνητοφωνάκια, απευθείας συνομιλίες είναι πολυτέλειες, προφανώς. Ευτυχώς που με αφορμή την Ουκρανία, αποκαθίσταται η αξιοπιστία των ελληνικών καναλιών.

Στη Γερμανία, πάλι, αν δεις ειδήσεις από τα κρατικά κανάλια, νομίζεις ότι την επανάσταση την έκανε ο Κλίτσκο με τα χεράκια του. Τον ξέρουν, βέβαια, από την εποχή που πυγμαχούσε εκεί, είναι τηλεοπτικά «δικός τους». Εκεί είναι αξιόπιστος μάρτυρας όποιος μπορεί να βγει στην τηλεόραση μιλώντας γερμανικά. Όχι ότι είναι καλύτεροι οι ειδικοί των αγγλικών καναλιών που έδειχναν τρύπες και συμπέραιναν ότι υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές σε κάποιο μπαλκόνι κρατικού κτιρίου απέναντι, άρα ήταν κυβερνητικοί...
 
Δε μου είναι ξεκάθαρο ποια από αυτά τα νομοσχέδια κλπ. έχουν ήδη ψηφιστεί. Κάποια φαίνεται να είναι ήδη σε ισχύ, π.χ. ο διορισμός του φασίστα Α.Mahnitskogo: http://all-rss.com/item-1319001-ukraine-s-parliament-appointed-mahnitskogo-responsible-for-control-over-the-prosecutor-s-office/. Και κάποια άλλα απ' αυτά που εμφανίζονται στη λίστα με τα νομοσχέδια, υπάρχουν στις ειδήσεις ως ήδη ισχύουσες αποφάσεις (δεν έχω χρόνο τώρα να τα βάλω). Βέβαια, ακόμα και το γεγονός ότι έρχονται όλα αυτά μαζί προς ψήφιση είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Για τους βουλευτές του Γιανουκόβιτς: έχουν ήδη ψηφίσει πολλοί απ' αυτούς την καθαίρεση αξιωματούχων της πρώην δικής τους κυβέρνησης. Και κωλοτούμπες θα κάνουν.

Όσο για τα κανάλια, καμία αξιοπιστία δεν έχουν: μιλιά δε βγάζουν για τη στήριξη των φασιστών από ΕΕ και ΗΠΑ. Αυτό δε σημαίνει ότι θα σταματάνε και στον αέρα τους ανταποκριτές τους, ακόμα δε φτάσαμε μέχρι εκεί. Στον ΣΚΑΪ, για παράδειγμα, τη λέξη φασισμός σε σχέση με την Ουκρανία δεν πρόκειται να την ακούσεις καν.
 

SBE

¥
Αυτό με τις μειονοτικές γλώσσες το έλεγε τις προάλλες το Μπιμπισί, αλλά όχι ακριβώς ότι απαγορεύτηκαν όλες αλλά ότι καταργήθηκαν (επισήμως και με βούλα) τα προνόμια που είχαν τα ρώσικα στις περιοχές που ο πληθυσμός είναι κυρίως ρωσόφωνος. Τα οποία προνόμια είχαν αποκτήσει μόλις πριν πεντέξι χρόνια ύστερα από πολλές πιέσεις εντός και εκτός της χώρας (και από την ΕΕ, όχι μόνο από τη Ρωσία).

Όσο για το πώς γίνεται οι βουλευτές του πρώην προέδρου να ψηφίζουν τώρα εναντίον του, ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτό εδώ από τη ρωσική τηλεόραση αναφέρει μία μέθοδο (βεβαίως δεν έχω ιδέα τι λέει ο κύριος με το όπλο, οπότε δεν πιστεύω τίποτα χωρίς διασταύρωση).
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Από το πιο πάνω δημοσίευμα:

Όπως κατήγγειλε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο, τις τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί οι ξυλοδαρμοί και οι απειλές κατά Ελλήνων ομογενών από τη νεοναζιστική οργάνωση "Δεξιός Τομέας", η οποία έχει πάρει τον έλεγχο των μεγάλων πόλεων της χώρας. Τελευταίο θύμα των νεοναζιστικών πογκρόμ ήταν ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του Κ.Κ. Ουκρανίας Σπυρίδων Κιλιγκάροφ, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από νεαρούς μασκοφόρους του "Δεξιού Τομέα".

Και εγώ αναρωτιέμαι, με δεδομένο και ότι το όνομα δεν το λες και τυπικά ελληνικό και ότι το να φάει άγριο ξύλο ένας άνθρωπος δεν το λες και πογκρόμ: η βιαιοπραγία στρεφόταν κατά του ελληνικής καταγωγής βουλευτή ή κατά του κομμουνιστή βουλευτή; Πρέπει να δούμε το θέμα εθνικιστικά ή διεθνιστικά; Ή μήπως πρέπει να μάθουμε καλύτερα τι συμβαίνει;
 

Palavra

Mod Almighty
Staff member
Διάφορες αγγλόφωνες πηγές πάντως δεν μιλούν για απαγόρευση γλωσσών, αλλά για ανάκληση των δικαιωμάτων χρήσης μειονοτικών γλωσσών ως επισήμων σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εδώ).
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
@anef:

(1) Δεν χρειάζεται να ΦΩΝΑΖΕΙΣ!

(2) Κατανοώ ότι για εσένα η αναμετάδοση από τον ιστότοπο mpalothia μιας είδησης μεταφρασμένης από τον ισπανικό ιστότοπο lamanchaobrera αποτελεί αυτονόητα την αλήθεια. Αν κάνεις τον κόπο όμως να δεις αυτήν εδώ τη φωτογραφία του θύματοςπου φιλοξενείται στο ισπανικό site και ψάξεις λίγο στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσεις ότι στο υπόλοιπο διαδίκτυο αναφέρεται ως «ελεύθερος σκοπευτής που συνελήφθη από το πλήθος» κλπ κλπ.

Εσύ γνωρίζεις την αλήθεια. Εγώ, δυστυχώς, όχι.
 
Αγαπητέ μου, για το ότι οι φασίστες κυριαρχούσαν στους δρόμους του Κιέβου όλο το τελευταίο διάστημα, για το ότι σκότωναν κόσμο, για το ότι μέλη τους βρίσκονται ήδη σε ηγετικές θέσεις στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, για το ότι κήρυξαν πογκρόμ κατά των κομμουνιστών, των Εβραίων, των μειονοτήτων, για το ότι κατέστρεψαν τα γραφεία του ΚΚ Ουκρανίας, και για πολλά ακόμη δεν χρειαζόμουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία ως επιβεβαίωση. Την έβαλα ως το τελευταίο πράγμα που είδα. Θέλεις να σου βάλω άλλες φωτογραφίες; Ξυλοδαρμούς; Τις σβάστικες και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς των αγαπημένων παιδιών των ΗΠΑ/ΕΕ; Υπάρχουν εκατοντάδες δημοσιεύματα από τα δυτικά ΜΜΕ, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Δεν περίμενα από μια φωτογραφία για να καταλάβω ότι ΣΥΜΒΑΝΕΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ στην Ουκρανία. Όσοι μετά από όλα αυτά αναρωτιούνται ακόμα, αυτοί να το ψάξουν και να ψαχτούν και λίγο.

Για τη φωτογραφία: ευχαριστώ για τα μαθήματα αναζήτησης στο διαδίκτυο. Υπάρχουν άλλα τόσα δημοσιεύματα που λένε ότι ήταν όντως γραμματέας του ΚΚ. Υπάρχει επίσης φωτογραφία του γραμματέα του ΚΚ που μοιάζει υπερβολικά με τον «σκοπευτή».

Edit: Επιβεβαίωση από το ΚΚ Ουκρανίας.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Κοίτα, αν δεν είχα δει πριν από μέρες τα δημοσιεύματα με τη φωτογραφία του «σκοπευτή» δεν θα έψαχνα καν να καταλάβω τι γίνεται. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που έγραψες. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει μια φωτογραφία του με τα μελανιάσματα και τις πληγές δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αφού το δηλώνει ο άνθρωπος ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι θα είναι.

Με παραξενεύουν οι προηγούμενες φωτογραφίες στη σειρά, εκεί που ο κόσμος του δίνουν να φιλήσει τον σταυρό με το ζόρι· ποιος ξέρει τι χριστιανικό-φασιστικό βασανιστήριο θα είναι και αυτό.

Τέλος πάντων, είμαι απολύτως πρόθυμος να συμφωνήσω μαζί σου ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, πάντα στα πρόθυρα του εμφύλιου και ποιος ξέρει τι ξημερώνει· απλώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να κολλήσω ετικέτες και γενικότητες αριστερά και δεξιά.
 

SBE

¥
Aπορία: ποιά λέξη ρωσική μεταφράζει το google translate cornflower;

Εγώ θα έλεγα ψυχραιμία. Αν ακούγεται περισσότερο η συγκεκριμένη πολιτική ομάδα είναι γιατί κάνουν μάλλον πιο πολλή φασαρία.
Άλλωστε αυτή δεν είναι πάντα η λογική του πλήθους;
Το αντίστοιχο στην Ελλάδα θα ήταν αν είχαμε πριν δυο χρόνια τους Αγανακτισμένους να ρίχνουν την κυβέρνηση και μετά να γυρνάνε στο κέντρο της Αθήνας για μέρες και να νομίζουν ότι είναι παντοδύναμοι.
 
Ukraine’s government, old vs. new (kyiv post)
Πορτρέτα των μελών της κυβέρνησης, παλιών και νέων πλάι-πλάι. Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων διορίστηκε ο πρώην υφυπουργός Άμυνας του Γιανουκόβιτς. (kyiv post)

Εδώ η συνέντευξη Τύπου του Γιανουκόβιτς στο Ροστόφ-να-Ντόν της Ρωσίας. (kyiv post)

Ανάλυση του παράγοντα "Ουκρανοί ολιγάρχες". (Andras Jenei, The Moscow Times)
 
Top