κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

Λίγη βοήθεια παρακαλώ!
Το κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μού φαίνεται πως πρέπει να είναι θεσμός. Αλλος εκλέγεται κ.ε., άλλος παύεται από κ.ε., άλλος αναλαμβάνει καθήκοντα κ.ε., διαβάζουε για τα σημαντικά και υψηλά καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κτλ. Απ' ό,τι κατάλαβα από το Google και την ιστοσελίδα της ελληνικής βουλής υπάρχει ένας τέτοιος ανά κόμμα.
Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα;
 

Zazula

Administrator
Staff member
Απ' ό,τι κατάλαβα από το Google και την ιστοσελίδα της ελληνικής βουλής υπάρχει ένας τέτοιος ανά κόμμα.
Απ' όσο ξέρω ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν από τρεις.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι οι εκπρόσωποι του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας κάθε κόμματος. Ο αριθμός συνδέεται με τον αριθμό των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Από τον Κανονισμό της Βουλής, άρθρο 17:

'Αρθρo 17:Eκπρoσώπηση - αναπλήρωση - περιoρισμoί

1. Oι Koινoβoυλευτικές Oμάδες εκπρoσωπoύνται από τoυς Πρoέδρoυς τoυς.
2. Oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να oρίσoυν, με ενυπόγραφη δήλωσή τoυς πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής, έως δύo αναπληρωτές- εκπρoσώπoυς της Koινoβoυλευτικής Oμάδας, oι oπoίoι τoυς αναπληρώνoυν σε περίπτωση κωλύματoς ή απoυσίας. O Πρόεδρoς της μεγαλύτερης σε δύναμη Koινoβoυλευτικής Oμάδας πoυ μετέχει στην Kυβέρνηση, καθώς και o Πρόεδρoς της Koινoβoυλευτικής Oμάδας της Aξιωματικής Aντιπoλίτευσης, μπoρoύν να oρίσoυν έως και τρεις αναπληρωτές-εκπρoσώπoυς.
3. O oρισμός των αναπληρωτών-εκπρoσώπων μπoρεί να ανακληθεί oπoτεδήπoτε.
4. Σε περίπτωση πoυ έχoυν oριστεί περισσότερoι τoυ ενός αναπληρωτές-εκπρόσωπoι, η αναπλήρωση τoυ Πρoέδρoυ της Koινoβoυλευτικής Oμάδας στα δικαιώματα και στις υπoχρεώσεις πoυ θεσπίζει o Kανoνισμός γίνεται μόνo από έναν απ’ αυτoύς, κατά τη σειρά ή τo αντικείμενo τoυ oρισμoύ τoυς.
5. Aναπλήρωση των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων από τoυς κατά την παράγραφo 2 αναπληρωτές δεν επιτρέπεται μόνo στα κατά τo άρθρo 68 πρoσωπικά ζητήματα και στα κατά τα άρθρα 124 έως 133 θέματα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από τις επερωτήσεις και τις επίκαιρες επερωτήσεις.
6. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 66 τoυ Kανoνισμoύ πoυ ρυθμίζoυν τoν τρόπo αγόρευσης των Boυλευτών ισχύoυν και για τoυς αναπληρωτές των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.
7. Oι αναπληρωτές των Πρoέδρων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να τριτoλoγήσoυν για τρία (3) λεπτά της ώρας.
 
Σας ευχαριστώ.

Κάτι σαν deputy στη Βουλή του Ην. Βασ, δηλαδή. (όπως ο John Prescott πχ ήταν deputy prime minister την εποχή του Blair). Εδώ μου φαίνεται βρισκόμαστε στη χώρα των false friends. Μερικά παραδείγματα -

... Make a list of questions/topic areas that you want to discuss with your parliamentary representative
... His interest in the difficulties faced by blind people led to him being parliamentary representative for the RNIB for 20 years
... pointing out that -as their elected parliamentary representative- I was duty bound to vote in Parliament in accordance with their wishes.
... former UK Parliamentary Representative to the NATO Parliamentary Assembly and the OSCE


όπου ο representative είναι απλώς ο βουλευτής σας (/τους) ή εκπροσωπεί μια οργάνωση, ή εκπροσωπεί τη βουλή μπροστά σε άλλον οργανισμό.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Δεν ξέρω τόσο καλά τα αγγλικά κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα (αν π.χ. ο Prescott ήταν στην κυβέρνηση ή περιοριζόταν στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κομματος --οπότε ναι), αλλά αν βοηθάει, είναι σαν (σαν) το γερμανικό Fraktionsvorsitzender ή το αυστριακό Klubobmann (λίνκοι στα γερμανικά).

Προσθήκη: Κοίταξα λίγο τα βιογραφικά του Prescott και είμαι βέβαιος ότι ο κοιν. εκπρ. ο δικός μας σίγουρα δεν είναι ο deputy prime minister (που είναι τώρα ο Clegg). Ο κοιν. εκπρ. δεν έχει ποτέ (απ' όσο ξέρω) κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο.
 

nickel

Administrator
Staff member
Νομίζω ότι αυτοί οι εκπρόσωποι είναι parliamentary spokesman / -men. Και, ναι, καμία σχέση με τον Πρέσκοτ, ο οποίος, σε βάρος (πολιτικό και όχι μόνο), ήταν Πάγκαλος και Βενιζέλος μαζί, που λέει ο λόγος.
 
Βρήκα και το http://ekprosopos.gov.gr/, που υποστηρίζει την ιδέα του parliamentary spokesman/woman/person.

Το deputy μου είχε έρθει όταν είδα αυτό:
Oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων μπoρoύν να oρίσoυν, με ενυπόγραφη δήλωσή τoυς πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής, έως δύo αναπληρωτές- εκπρoσώπoυς της Koινoβoυλευτικής Oμάδας, oι oπoίoι τoυς αναπληρώνoυν σε περίπτωση κωλύματoς ή απoυσίας.

Κακώς :s
 

nickel

Administrator
Staff member
Ο συγκεκριμένος βέβαια είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος / government spokesman. Και, αν δεν κάνω φοβερή γκάφα, δεν είχαμε ποτέ government spokeswoman.
 
Top