ενέσιμο διάλυμα - εναίσιμος διατριβή (ΟΧΙ *αινέσιμος διατριβή)

nickel

Administrator
Staff member
ενέσιμος -η -ο : που μπορεί να εισαχθεί στο σώμα μας με ένεση: Ενέσιμο διάλυμα.
[λόγ. ένεσ(ις) -ιμος]
(ΛΚΝ)

εναίσιμος -ος -ο : (λόγ., παρωχ.) μόνο στο εναίσιμος διατριβή, η διατριβή που υποβάλλεται σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα· διδακτορική διατριβή.
[λόγ. < ελνστ. ἐναίσιμος 'που προμηνύει καλό' (αρχ. σημ.: 'μοιραίος') σημδ. νλατ. dissertatio inauguralis]
ΛΚΝ)

αινέσιμος
-η, -ο (Α αἰνέσιμος) [αἰνῶ]· αυτός που αξίζει να υμνηθεί, να επαινεθεί, ο αξιέπαινος.
(ΠαπΛεξ)
(Δεν θα βρείτε πολλά ευρήματα με αυτή τη σημασία, ούτε στο TLG.)


Λήμμα και σημείωση στο ΛΝΕΓ:

εναίσιμος (η) η πρωτότυπη επιστημονική πραγματεία, που επισήμως υποβάλλεται προς έγκριση από πτυχιούχο πανεπιστημίου (υποψήφιο διδάκτορα) στα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του πανεπιστημίου με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος: εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή.
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σημ. «ευοίωνος», < εν- + -αίσιμος < αίσα «μοίρα», βλ. λ. αίσιος. Η φρ. εναίσιμος διατριβή αποδίδει το λατ. inauguralis dissertatio και μαρτυρείται από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών].

εναίσιμος (επί διδακτορία) διατριβή. Η χρήση της αρχ. λ. εναίσιμος (σήμαινε και «ευνοϊκός για οιωνούς, κατάλληλος, αρμόζων») για να χαρακτηρίσει την επιστημονική διατριβή, χρησιμοποιήθηκε ως απόδοση του λατ. inauguralis dissertatio. Στη Λατινική το inauguralis (προς απόδοση του οποίου χρησιμοποιήθηκε το εναίσιμος) σήμαινε την «επίσημη εναρκτήρια» τελετή της ανάληψης νέων αρχών κ.λπ., που γινόταν με επίκληση των οιωνών (augur), δηλ. της συγκατάθεσης των θεών (λατ. inaugurate «ζητώ χρησμούς, επικαλούμαι εύνοια των θεών»).
Το εναίσιμος (από το αρχ. αίσα «μοίρα», πβ. αίσ-ιος) δεν έχει καμία σχέση προς το αινέσιμος «επαινετός, υμνήσιμος» (από το αινώ «υμνώ», πβ. επ-αινώ). Το δε διατριβή σημαίνει στην πράξη ό,τι το διατρίβω «βρίσκομαι κάπου και ασχολούμαι διαρκώς με ένα θέμα, το εξετάζω, το εξαντλώ».


Στη Wikipedia για το inaugural dissertation:
An inaugural dissertation is a presentation of major work by a new professor or doctor, in writing and/or in public speech, to inaugurate their professorship or doctorship. This academic ritual is traditional in much of Europe (especially Germany, France, and Switzerland), although it is becoming less common in some countries and institutions. Some inaugural dissertations have become recognized as major works of their authors, such as the one given in 1770 by Professor Immanuel Kant at Konigsberg, then and until 1945 part of Prussia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inaugural_dissertation

Άλλες αποδόσεις: doctoral dissertation, doctoral thesis. Ανάλογα με τη χώρα και το ίδρυμα.
 
Top