Τα Φραγκοχιώτικα

Τα Φραγκοχιώτικα Βιβλία

Α. Εισαγωγή στη φραγκοχιώτικη βιβλιογραφία

1. Το φαινόμενο και οι προβληματισμοί 5

2. Το περιβάλλον του φραγκοχιώτικου ιδιώματος 10

2.1 Το Αποστολικό Βικαριάτο της Κωνσταντινούπολης 13

2.2 Η Αρχιεπισκοπή Σμύρνης 20

2.3 Οι καθολικές κοινότητες της Χίου και των Κυκλάδων 25

3. Τα φραγκοχιώτικα: συνθετικό στοιχείο του φράγκικου millet της Οθωμανικής αυτοκρατορίας; 37

4. Τα φραγκοχιώτικα ως λατρευτικό ιδίωμα των Ελλήνων Καθολικών 53

5. Το περιεχόμενο των φραγκοχιώτικων βιβλίων και η συμβολή τους στη θρησκευτική και στην

κοινωνική διαμόρφωση των καθολικών κοινοτήτων των Κυκλάδων 59

6. Συμπερασματικά 83

Β. Η «φραγκοχιώτικη βιβλιογραφία»

Εισαγωγικά 85

Συντομογραφίες 88

Αναλυτική παρουσίαση των φραγκοχιώτικων εκδόσεων 89

Γ. Πίνακες

1. Συνοπτικός Πίνακας των φραγκοχιώτικων εκδόσεων 153

2. Πίνακας των Βικαρίων, Επισκόπων και Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως και Σμύρνης (1750-1925) 165

3. Πηγές και Βιβλιογραφία

Πηγές 167

Βιβλιογραφία 167

Δ. Πίνακες

1 Πίνακας προσώπων 179

2 Πίνακας Τόπων 182

3 Πίνακας Αδελφοτήτων 183

4 Πίνακας Ναών-Ενοριών 184

5 Πίνακας Τυπογραφείων-Τυπογράφων-Βιβλιοπωλών-Εκδοτών 184

Περιεχόμενα 187
 
Top